กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 IMG 6844IMG 6836

IMG 6831IMG 6834


          เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณา คำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี ผู้บริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๖๗ เรื่อง และพิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๗๕๔ เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๒๓๒,๕๓๑ บาท ดังนี้
               ๑. พิจารณาคำขอค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย จำนวน ๑,๑๑๙ เรื่อง พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๗๕๐ เรื่อง เป็นเงิน ๓๔,๒๙๐,๒๒๖ บาท
               ๒. พิจารณาคำขอค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย จำนวน ๔๘ เรื่อง พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๙๔๒,๓๐๕ บาท

********************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘/พบพร-ภาพ/อุษา-ข่าว