กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

11143432 1636379256631198 3125294271462325653 o11950202 1636379323297858 1305991974064349580 o11936509 1636379326631191 6825304577066211230 o11886117 1636379316631192 5002867008721371391 o

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม กลุ่มสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตัวแทนเกษตรกรเครือข่ายเกษตรพันธสัญญา หน่วยงานวิชาการทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีเรื่องเพื่อพิจารณาในหลายประเด็น โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอแนวทางความร่วมมือของกระทรวงยุติธรรมและสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรในระบบ พันธสัญญา ดังนี้
               ๑.การพัฒนา/บูรณาการกลไกการดำเนินงานเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงยุติธรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา และการดูแลเรื่องสัญญาและการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
               ๒.การดูแลปัญหาหนี้นอกระบบของภาคเกษตรกรที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยให้สำรวจ หนี้นอกระบบที่จำเป็นเร่งด่วน
               ๓.การสร้างเครื่องมือในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายแก่เกษตรกรและบุคลากร ของสภาเกษตรแห่งชาติ อาทิ การให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรระดับพื้นที่ การดำเนินการพัฒนาศักยภาพ แก่เกษตรกรภายใต้นโยบายการพัฒนายุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคม
               ๔.การผลักดันให้คณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นและสนับสนุนการเสนอร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ...


********************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๓ กันยายน ๒๕๕๘/อุษา-พบพร/ภาพ-ข่าว