Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 948

 IMG 4917IMG 4923IMG 4911


      เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการกลไกการดำเนินงานไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมจัดให้มีเวทีเสวนาในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ “พัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน” / “บทบาทการดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน”/ “ชี้แจงกรอบและทิศทางการดำเนินงานของอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” / “ชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานของพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” และ “การนำเสนอผลการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท” โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วม

IMG 5203IMG 502211930667 1094463280563771 2087218327 n

11923040 1094463400563759 1335812989 nIMG 5195IMG 5215

IMG 4974IMG 5219IMG 5204

          และในวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๘ ราย ดังนี้
               ๑. นายจัด โชติรัตน์ จังหวัดตรัง
               ๒. นายภานุมาศ วงศ์ไอศูรย์ จังหวัดชัยภูมิ
               ๓. นายมนัส ตันสุภายน จังหวัดเชียงใหม่
               ๔. นายมาหามะอับดุลบารี ยือรา จังหวัดยะลา
               ๕. นายสมเจตน์ ศรีรัตนา จังหวัดตรัง
               ๖. นายสุชล ชอบดี จังหวัดภูเก็ต
               ๗. นางธัญญธร หฤทัยถาวร จังหวัดสุรินทร์
               ๘. นางสุมาลี อินทอง จังหวัดกำแพงเพชร
          นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน ๗๓ คน และอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระดับกรมจำนวน ๘๐ คน อีกด้วย
          อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ข้อ ๑๑.๕ (๑) ได้กำหนดจะปรับปรุงการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริต และความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และ การไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งตามนโยบายดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้กระจายอำนาจกองทุนยุติธรรมสู่จังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม และได้พัฒนามาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม โดยตั้งจุดบริการ (Service Point) ณ สถานีตำรวจภูธรทั้ง ๔๕ แห่งเดิม และขยายจุดบริการเพิ่มขึ้นอีก ๓๑ แห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือทางการเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ การดำเนินงานต้องอาศัยหลักการดำเนินงานจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการประชุมในวันนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เรียนรู้กลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนจากมุมมองนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชน โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน เป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านเครือข่ายและการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน
          ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอำนวยความยุติธรรมไปยังประชาชนระดับฐานรากในพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว จึงขอชื่นชมในความเสียสละและขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และโล่อาสาสมัครดีเด่นในครั้งนี้

 

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๑ กันยายน ๒๕๕๘/กชอ./ภาพ-ข่าว