Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 775

 1 9 58 S  27983902 1 9 58 S  27983898

 1 9 58 S  27983925 1 9 58 S  27983922

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ Royal Ambarrukmo Hotel เมือง Yokyagarta ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเชีย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนกร สถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายอาเซียนเพื่อการคุ้มครองพยานและเหยื่อประจำปี ๒๕๕๘(The Inaugural Meeting of the Asean Network for Witness and VictimProtection in ๒๐๑๕) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม คือ ๑.การอภิปรายเรื่องการคุ้มครองพยานและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ๒.การพิจารณาจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของการดำเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครือข่ายอาเซียนเพื่อการคุ้มครองพยานและเหยื่อ ๓.หารือร่วมกันเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒ ปี ทั้งนี้เพื่อให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวมีการขับเคลื่อนและเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ช่วงประมาณเดือนเมษายน สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกทักษะด้านการคุ้มครองพยาน (Training) เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและสมรรถนะให้แก่ เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองพยานของประเทศไทยและเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานของประเทศภูมิภาคอาเซียนต่อไป

************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑  กันยายน ๒๕๕๘/สคพ.-ภาพ/ฉัตรชัย-ข่าว