กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  1 9 58 IMG 4819   1 9 58 IMG 4848                                                          1 9 58 IMG 4828  1 9 58 IMG 4834

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒(การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล (HR SWOT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการมีขีดความสามารถในการ ขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผลมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความ ต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และเป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนภาครัฐ ของสำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ รวมทั้งสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้บุคลากรมีความเข็มแข็งด้านความรู้ ทักษะและความสามารถ ในการปฏิบัติงาน และนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายปีต่อไป

 

************************************

 

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘/ฉัตรชัย ภาพ-ข่าว