กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                                    11891465 1635177463418044 8837851071210965561 o11889995 1635177470084710 6433612571716942419 o11942135 1635177480084709 9092409166935117399 o11879220 1635177476751376 8316063424783664064 o

          เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะเลขานุการการประชุมฯ พร้อมด้วย นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๔๖ เรื่อง และพิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๑,๔๔๗ เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๘๒๙,๔๓๖.๗๕ บาท ดังนี้
                    ๑. พิจารณาคำขอค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย จำนวน ๒,๐๒๔ เรื่อง พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๑,๔๓๖ เรื่อง เป็นเงิน ๖๐,๐๔๓,๑๒๗.๗๕ บาท
                    ๒. พิจารณาคำขอค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย จำนวน ๑๒๒ เรื่อง พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๑๑ เรื่อง เป็นเงิน ๑,๗๘๖,๓๐๙ บาท
          นอกจากนี้ ในการพิจารณาคำขอช่วยเหลือผู้เสียหายดังกล่าว อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นำข้อมูลการเยียวยาเหยื่อกรณีเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ เข้าเสนอเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติเพิ่ม ซึ่งจากเดิมจ่ายให้ทายาทของผู้เสียหายกรณีเสียชีวิต รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็นรายละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยผู้เสียชีวิตมีจำนวน ๒๐ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท


********************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘/ฉัตรชัย-ภาพ/อุษา-ข่าว