กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 IMG 1291IMG 1272IMG 1281

IMG 1270IMG 1279IMG 1268

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ (Thailand Research Expo ๒๐๑๕)”ภายใต้แนวคิด“วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๖๐ พรรษา และ เพื่อเป็นเวทีกลางในการแสดงศักยภาพทางการวิจัยของหน่วยงานระบบวิจัยไทยในระดับประเทศ อันจะเชื่อมโยงกับ การนำผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
          สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ,นิทรรศการของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ,นิทรรศการผลงานเชิงศิลปะ,ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่,และนิทรรศการ ของหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยมากกว่า ๑๐๐ แห่ง ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านงานวิจัยเพื่อความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมมาภิบาล โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการสร้างหลักประกันตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม


**************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘/พบพร-ภาพ/ฉัตรชัย-ข่าว