กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 45295453224528845283


          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนากระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและการคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ สว่างกมล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และ นางสาวปรียาพร ศรีมงคล ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนของกระทรวงยุติธรรม”
          สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรม วิทยากรตัวคูณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจหลักการขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามแนวทางในการ ให้ความช่วยเหลือเชิงรุกแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม ด้วยข้อจำกัดของปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงจากการถูกกระทำการละเมิดสิทธิของประชาชน อีกทั้งสภาพปัญหาหลายประการ การถูกละเมิดจากบุคคลที่อยู่ในภาวะเหนือกว่าที่ขัดขวางไม่ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก จึงจำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนามาตรการและให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและมนุษยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง ๔๕ ราย อีกด้วย

***************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘/กองพิทักษ์-ภาพ / พบพร – ข่าว