กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 11885655 1630937827175341 4931336611611887738 o11925997 1630937857175338 6247919983232934153 n11927820 1630937910508666 612944434344086550 o11894595 1630937933841997 2505450138820973378 o


          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษ จากกรณีเหตุระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์ จำนวน ๔ ราย รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมชี้แจงและจ่ายเงินชดเชยของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา อีกรายละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับทายาทผู้เสียชีวิตชาวจีน จำนวน ๔ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ดังนี้
               ๑.กรณี Mr.Di Wo Chen Qi (ผู้เสียหายชาวจีน) มอบเงินให้ทายาท จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
               ๒.กรณี Miss.Gao Yu Zhu (ผู้เสียหายชาวจีน) มอบเงินให้ทายาท จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
               ๓.กรณี Miss.Sao Qing (ผู้เสียหายชาวจีน) มอบเงินให้ทายาท จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
               ๔.กรณี Miss.Huang Yu Lan (ผู้เสียหายชาวจีน) มอบเงินให้ทายาท จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
          ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เสียหาย ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ กรณี ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกระเบิด หรือ ถูกข่มขืนโดยที่ตนเองไม่ได้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการกระทำความผิด โดยสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนตามกฎหมายดังกล่าวได้ ดังนี้
               ส่วนกลาง ยื่นได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
               ส่วนภูมิภาค ยื่นได้ที่ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ – ๔ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ หรือ สถานีตำรวจทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๘๗ , ๐๘ ๙๙๖๗ ๓๔๐๓ และ สายด่วน โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ และทางเว็บไซต์ www.rlpd.go.th


**************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘/ฉัตรชัย-ภาพ/อุษา-ข่าว