กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 IMG 1203IMG 1214IMG 1208IMG 1166IMG 1232IMG 1188

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการตำรวจ นครบาล พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแก่พนักงานสอบสวน จำนวน ๘๘ สถานี ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.รณกร ศุภสมุทร ผบก.กองสรรพาวุธ ให้การต้อนรับ และมี นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
          สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานสอบสวน ในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ กรณี ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกระเบิด หรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเสมอภาค นอกจากนี้ ยังเป็นการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันในเชิงบูรณาการ รวมถึงเพื่อให้พนักงานสอบสวน ทั้ง ๘๘ สถานี ได้ปฏิบัติหน้าที่ ไปในทิศทางเดียวกันกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่อไป


*************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ /ฉัตรชัย- ภาพ/ข่าว