กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                             22 4 58 IMG 1340 22 4 58 IMG 1318 

                             22 4 58 IMG 1344 22 4 58 IMG 1295

             เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อหารือแนวปฏิบัติของล่ามในชั้นสอบสวน ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับล่าม ประกอบด้วย พ.ต.อ.อภิชา  ถาวรศิริ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางสาวนิภาพัฒน์วงศ์วัฒนะเดช ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ล่ามภาษามือ) กองต่อต้านการค้ามนุษย์(ล่ามกลุ่มชนเผ่า) ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

             สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เห็นความสำคัญของล่ามในกระบวนการยุติธรรมเพราะเป็นหลักประกันให้กับบุคคลที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ให้ได้รับความยุติธรรมโดยสิทธิในการมีล่ามในกระบวนการยุติธรรม มีพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรม วางแนวปฏิบัติในการจัดหาล่ามเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นคนต่างชาติ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พิจารณาแล้วเห็นว่านอกจากกลุ่มชาวต่างประเทศสิทธิของการมีล่ามในชั้นสอบสวนควรครอบคลุมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยในประเทศไทย และกลุ่มผู้พิการทางการสื่อสารซึ่งต้องใช้ภาษามือด้วย และเพื่อให้การส่งเสริมสิทธิในการมีล่ามในกระบวนการยุติธรรมเป็นระบบ จึงต้องเชื่อมโยงระหว่างล่ามในชั้นสอบสวน และล่ามในชั้นพิจารณา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงระบบล่ามของตน สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขระบบล่ามของตน พร้อมร่วมกันหาแนวทางการบูรณาการเพื่อให้ระบบล่ามของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                                                               **************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ เมษายน ๒๕๕๘/อุษา-ภาพ/ข่าว