กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

58 04 09 158 04 09 258 04 09 3

58 04 09 458 04 09 558 04 09 6

58 04 09 758 04 09 858 04 09 9

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รดน้ำขอพรจาก พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดี  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ  ว่าที่ร้อยตรี ธนกร สถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน และนางโสมไสว แก้วกุลวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นวันปีใหม่ของไทย             

***************************

                                            กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘/ฉัตรชัย/พบพร-ภาพ/อุษา-ข่าว