กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

58 04 09 1078 IMG58 04 09 1176 IMG

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ถนนเทศบาลนิมิตใต้ หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๑ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นางสุจิตรา แก้วไกร เลขานุการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายปัจจยา สมบุญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร  ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ข่าวสด   เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๔ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ข่าวสด และก้าวสู่ปีที่ ๒๕  โดยมี นายสุริวงค์ เอื้อปฎิภาณ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด ให้การต้อนรับ             

จากนั้นในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (MCOT) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๓ ปี วันคล้ายวันสถาปนา โดยมี นายธนะชัย วงศ์ทองศีร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (MCOT)ให้การต้อนรับ             

ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (MCOT) เป็นสื่อมวลชน ที่ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ด้วยดีเสมอมา

***************************

                                            กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘/ฉัตรชัย ภาพ-ข่าว