กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 27 03 58 101 IMG 016527 03 58 101 IMG 0160

27 03 58 101 IMG 015627 03 58 101 IMG 0159

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และมี นายธวัชชัย ไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรมเป็นรองประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑.รายงานผลการสนับสนุนและช่วยเหลือเงินของกองทุนยุติธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) มีผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๑๒ ราย ดำเนินงานแล้วเสร็จจำนวน ๑,๔๖๔ ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จำนวน ๕๔๘ ราย จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน ๖๓
,๕๒๕,๑๔๒ บาท

๒.รายงานความคืบหน้านโยบายสำคัญในการกระจายอำนาจกองทุนยุติธรรมไปยัง ๗๖ จังหวัดโดยได้ดำเนินการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสภาทนายความ เป็นต้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการถ่ายทอดวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และเตรียมการจัดทำคู่มือเพื่อจัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓.การพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนโดยได้พิจารณาอนุมัติหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวจำนวน ๓๒ ราย เป็นเงิน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท และการอุทธรณ์คำขอรับการสนับสนุน โดยได้อนุมัติหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๔.เห็นชอบให้ปรับแผนเพื่อใช้เงินทุนหมุนเวียนไปพลางก่อนจนกว่าได้รับการจัดสรรเงินงบกลางโดยการนำเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ในบัญชีจำนวน๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าสิบล้านบาทถ้วน)มาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนยากไร้ซึ่งได้ยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนกองทุนยุติธรรมไปพลางก่อน

๕.เห็นชอบให้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ห้ามมิให้มีการจัดตั้งสำนักงานใหม่กำหนดไว้ในรายละเอียดของกฎหมายในประเด็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... พร้อมทั้งให้จัดทำรายละเอียดและเหตุผลต่างๆ เพื่อประกอบการขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีโดยจะได้นำเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว 

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ /มนตรี-ภาพ/อุษา/ข่าว