กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

26 03 58 001

26 3 58 IMG 0729

วันนี้ (วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสว่างกมล ชั้น ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย จากกรณี ๒ สาวไทยถูกหลอกให้ไปค้าประเวณีที่เมืองมานามา ประเทศบาห์เรน โดยทั้งคู่ให้การว่าถูกจ้างให้ไปทำงานซักรีดเสื้อผ้า แต่พอไปถึงกลับถูกกักขังอยู่ในตึก บังคับให้ทำงานผิดกฎหมาย เพื่อใช้หนี้ให้แก่นายหน้าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักอาศัย เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท จึงได้ไลน์บอกญาติให้แจ้งไปยังศูนย์ดำรงธรรมเพื่อช่วยเหลือ โดยประสานกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงศุลกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งไปยังสถานเอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศบาห์เรน จนช่วยเหลือได้สำเร็จ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้เสียหายนั้นก็มีสิทธิที่จะมาขอรับความช่วยเหลือในกรณีตกเป็นผู้เสียหายได้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ศูนย์ดำรงธรรมจึงได้พาผู้เสียหายมายัง               กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อรับความช่วยเหลือดังกล่าว

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ในเบื้องต้นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรณีถูกละเมิดและการค้ามนุษย์ โดยกรมมีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ กรณี ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกระเบิด หรือถูกข่มขืนโดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด โดยสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนตามกฎหมายดังกล่าวได้

ส่วนกลาง ยื่นได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

ส่วนภูมิภาค ยื่นได้ที่ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ – ๔ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สถานีตำรวจทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร. ๐๘ ๙๙๖๗ ๓๔๐๓ และ สายด่วน โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ และทางเว็บไซต์ www.rlpd.go.th

                                **************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘/ฉัตรชัย-ภาพ/อุษา-ข่าว