กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 24 3 58 IMG 0611 24 3 58 IMG 0648

          

วันนี้(วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ศูนย์ราชการฯ  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายไพฑูรย์ สว่างกมล              รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และในฐานะโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แถลงข่าวร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดยนายวัลลภ นาคบัว รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม และนายแพทย์สุรณรงค์ ศรีสุวรรณ  โฆษกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในประเด็นการตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นบุคคลที่ไร้สถานะทางทะเบียน กว่า ๒๖๗ ราย เพื่อแก้ไขปัญหาทางทะเบียนราษฎร์

 

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้านนายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิสูจน์สถานะบุคคลด้วยวิธีการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือ และสร้างความเป็นธรรมแก่บุคคลเหล่านี้ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆที่พึงมีพึงได้ อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ และประกาศใช้แผนสิทธิฯ  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงสำหรับหนีภัยการสู้รบ ถือเป็นกลุ่มที่เปราะบางทางสังคมและเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริม คุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้มีสิทธิที่เท่าเทียม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามเป้าหมายของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ต่อไป

 

         

 

********************************

 

                                           กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

                                                          ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ / วรวุฒิ ข่าว / ฉัตรชัย ภาพ