กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

              เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมทหารราบที่ ๑๑รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรณีกลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการของ บริษัท ดิจิตอล คราวโฮลดิ้ง จำกัด ที่เดินทางมาชุมนุมปิดถนนบริเวณแจ้งวัฒนะ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้พิจารณาหาทางช่วยเหลือจากการปิดกิจการของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มราษฎรที่ได้ยืมเงินนอกระบบมาร่วมลงทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการประกอบกิจการ ทำให้เกิดภาระหนี้เพิ่มขึ้น จึงรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกลุ่มราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วม

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการของบริษัท ดิจิตอล คราวโฮลดิ้ง จำกัด ได้รวมกลุ่มและเดินทางมาชุมนุมบริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือจากการปิดกิจการของบริษัท ดิจิตอล คราวโฮลดิ้ง จำกัด เนื่องจากกลุ่มราษฎรได้มีการกู้ยืมเงินนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงมาเพื่อดำเนินกิจการกับบริษัท ดิจิตอลฯ ซึ่งต่อมา บริษัท ดิจิตอลฯ ได้ปิดกิจการลง ทำให้กลุ่มราษฎรดังกล่าวไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการประกอบกิจการของบริษัท ดิจิตอลฯ ที่จะนำมาชำระเงินกู้ยืมนอกระบบได้ มีผลทำให้กลุ่มราษฎรมีภาวะหนี้เพิ่มขึ้น ตามไปด้วย ทั้งนี้จากปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวจึงทำให้กลุ่มราษฎรรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา และกลุ่มราษฎรยังได้ยื่นคำร้องติดตามขอทราบผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุม ฯ ดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง ทำความเข้าใจ และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมต่อไป

*************************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗/ศูนย์เยียวยา-ภาพ/มนตรี-ข่าว