Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 707

 

 

 

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ ณ ห้องราชาวดี คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี นายสมชาย คมกริส  ผู้เชี่ยวชาญด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบกับประเทศไทย(      ภาคตะวันตก)” โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ อาทิ นายพิทยา จินาวัฒน์    ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาและพัฒนาแนวทางในการลดปริมาณผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติดในเรือนจำ  ตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการจัดทำรายงานประเทศตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และ นางสาวอริสา สุคนทรัพย์ ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

       สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ถึงที่มาของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัด การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ สถานการณ์กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ และการนำหลักการ ของอนุสัญญาดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ แห่งองค์การสหประชาชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบและ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดจากปฏิบัติงาน ทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร กรมการปกครอง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศาล อัยการ มูลนิธิบ้านเด็กป่า และกลุ่มชาติพันธุ์    มอญ-พม่า อีกด้วย

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗/กสส-ภาพ/มนตรี-ข่าว