กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย อาทิ การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม และมี นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นเลขานุการฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้รับคำขอฯ รวมทั้งสิ้น ๑,๘๘๐ ราย พิจารณาอนุมัติ ๕๙๕ ราย ไม่อนุมัติ ๓๕๖ ราย ยุติเรื่อง ๔๓๙ ราย รวมผลการพิจารณา ๑,๓๙๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐๖ ราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๐,๗๓๘,๔๔๓ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

๒. การพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อใช้เป็นค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าพาหนะเดินทาง ให้แก่ กลุ่มชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒๗ ราย

๓. การพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนใน ๕ โครงการ และเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์กองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗/จินตนาถ-ภาพ/นฤสรณ์-ข่าว