กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

                                            

                                            

              เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องนพรัตน์ธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ เข้าร่วมสัมมนาเชิงบูรณาการ”กระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพในคดีอาญา ซึ่งจัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑๖- ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
              ๑.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการเข้าถึงสิทธิได้รับค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา ในเขตพื้นที่ภาค ๔ ซึ่งมีการลงนามโดย นายไพโรจน์ นวานุช อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แลธนายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
              ๒.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและ การเข้าถึงสิทธิได้รับค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีการลงนาม โดย นายนฤเทพ อภิรักษ์เนติพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ นางอนงค์รัตน์ คงลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ นายวรวุฒิ ศรีศศิธร อัยการเชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค ๘ รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดกระบี่ นายชัยวัฒน์ สุวรรณยอด อัยการเชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค ๘ รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ นายวัลลพ แจ้งทับทอง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกระบี่ พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดกระบี่ และนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔
              นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเสวนา เรื่อง “ กระบวนการและกลไกการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพในคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว และค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ กลไกการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิการแก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวแบบบูรณาการเครือข่ายในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ และการเข้าถึงสิทธิได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
              และในวันเดียวกันนี้เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ ”คุ้มครองคน... คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสู่สังคมไทย” โดยมีนางอนงค์รัตน์ คงลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน โดยได้รับความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เพื่อจัดตั้งหน่วยให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแจ้งสิทธิได้รับค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ อีกด้วย
                                                                           *******************************************
                                                                                                                                                 กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
                                                                                                                                                                          ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗/มนตรี- ภาพ/วรวุฒิ-ข่าว