กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

         เมื่อวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๘ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ และขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน รวมถึงประชาชนผู้เอาประกันภัย ผู้ซึ่งตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้ได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ และได้รับความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  

สำหรับการร่วมหารือในครั้งนี้ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง ๔ หน่วยงาน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

          ๑. ความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)

          ๒. ขอบเขตความร่วมมือ

          ๓. กำหนดวัน และสถานที่ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

          ๔. การจัดกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวันลงนาม เช่น การอบรมความรู้ ฯลฯ

         

*******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

 

สชง.-ภาพ/นฤสรณ์-ข่าว