กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

เมื่อวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมอาคารศรีราชาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่อง ๑๑ อำเภอ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง จริยธรรมความรักชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ชุมชน สังคม นำสู่สันติสุข โดย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในเวทีอภิปรายเรื่อง การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ชาวบ้านรากหญ้าพื้นที่จังหวัดชลบุรีดำเนินรายการโดย  นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กรรมการที่ปรึกษาและเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานการอำนวยความยุติธรรมสู่รากหญ้า เข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี กระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่อง ๑๑ อำเภอ และเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้เข้าใจถึงบทบาทและภารกิจที่สำคัญ ได้แก่ การให้ความรู้ทางกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การป้องกันอาชญากรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การคืนคนดีสู่สังคม รวมทั้งการเข้าถึงช่องทางสำคัญในการขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม

 

*******************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

                                                                                       ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗/ศูนย์เยียวยา-ภาพ/จินตนาถ-ข่าว