กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ พันเอกทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ร่วมกับ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับเครือข่ายภาคประชาชน(กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง เขตบางเขน จตุจักร และวังทองหลาง) รวมทั้งสิ้นกว่า ๔๐๐ คน เข้าร่วม 

สำหรับการจัดงานดังกล่าวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการป้องกัน คุ้มครอง และช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ รับทราบ เกี่ยวกับการได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน (กลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง) พร้อมนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม และเพื่อให้ได้รับการอำนวยความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายข้าราชการพลเรือนทหาร กับเครือข่ายภาคประชาชนผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ในการประสานความร่วมมือในโอกาสต่อไป  

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจกรม ให้แก่กลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างให้ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับ หากเกิดเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ กรณีเป็นเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างเมื่อได้รับทราบถึงสิทธิดังกล่าวแล้วต้องปรับปรุงพฤติกรรม การให้บริการแก่ประชาชนที่ดี ไม่เอาเปรียบผู้ใช้บริการ รวมทั้งเข้ามาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ หากมีใครกระทำความผิดหรือพบเห็นสิ่งไม่ดีให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทาง คสช. ที่เข้ามาจัดระเบียบวินัยจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งรับแจ้งทั่วประเทศเพื่อพัฒนาไปในทางที่ดี ทั้งคุณภาพชีวิต และการให้บริการรวม อีกทั้งยังสามารถเข้าระบบที่ตรวจสอบได้ซึ่งจะได้ไม่โดนกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาเรียกเก็บค่าดูแล

นอกจากนี้ในการจัดงานดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจาก พันเอกทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บรรยายเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและนางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ บรรยายในหัวข้อ กฎหมาย   ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ และการได้รับการเยียวยา” 

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 นฤสรณ์-ภาพ/อุษา-ข่าว