กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคุ้มครองพยาน ชั้น ๖ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจทานคำแปลบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑) ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วิทิต  มันตาภรณ์ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รองศาสตราจารย์ดร.ศรีสมบัติ  โชคประจักษ์ชัด ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พันตำรวจเอก ดร.สัญญา เนียมประดิษฐ์ คณะที่ปรึกษา ร้อยตำรวจโท ดร.อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายจรุงเกียรติ ภูติรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการตรวจทานคำแปลฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อบทสรุปคำแปลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ก่อนการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สายตานานาชาติ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคำแปลฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากมีการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะได้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ    อีกครั้งหนึ่ง ก่อนการจัดพิมพ์เป็นสื่อเผยแพร่สู่นานาประเทศผ่านทางสถานทูตต่างๆ ต่อไป

 

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗/กสส.-ภาพ /อุษา-ข่าว