กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ได้รับเกียรติจาก นายสุภัทร อยู่ถนอม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้บริหารระดับสูง เชิญประชุมหารือข้อราชการในการประสานความร่วมมือ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งมีทั้งผู้ที่กระทำความผิดและผู้เสียหายสมควรที่จะได้รับการเยียวยา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และอาจได้รับการสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม ในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราว การจัดหาทนายความ และการคุ้มครองพยาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖

          ทั้งนี้ จากการร่วมประชุมหารือดังกล่าวได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ในโอกาสต่อไป

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗/จินตนาถ/ข่าว