กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก่ น.ส.แก้ว จันทร์กล่ำ จากกรณีที่ถูกกระสุนปืนลูกหลง จนได้รับบาดเจ็บขณะเดินทางผ่านบริเวณริมถนนกัลปพฤกษ์ขาเข้า    หน้าร้านชลธีค้าไม้ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เป็นจำนวน ทั้งสิ้น ๘,๘๙๑ บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่น โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนั้น และเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ จากกรณี ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกระเบิด หรือถูกข่มขืน และคนที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ โดย ส่วนกลาง ยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาค ยื่นได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๖๗ ๓๔๐๓ หรือ สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๗๗        

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

ศูนย์เยียวยา/ภาพ นฤสรณ์/ข่าว