กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

 

 

 

        เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔ ๗ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ กรมราชทัณฑ์ ว่าด้วย การแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ๒๕๔๔และกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม ครั้ง ๒ กรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ นายวิทยา สุริยะวงศ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และจากองค์กรภาครัฐ เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า ๓๐๐ คน

          สำหรับการร่วมลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์อันควรได้รับตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อเป็นการขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วนของกรมในการขยายผลกลุ่มผู้รับบริการให้เกิดความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น                            

นอกจากนี้ ในการจัดงานดังกล่าว ได้มีกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม ครั้ง ๒ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และช่องทางในการขอรับบริการ จากกองทุนยุติธรรม แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ สามารถขยายผลการประชาสัมพันธ์สู่ภาคประชาชนได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยการให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ผ่านการอภิปราย ในหัวข้อ การบูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน อย่างเท่าเทียมการบรรยายหัวข้อ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และการบรรยายในหัวข้อการอำนวยความยุติรรมแก่ประชาชน โดยกองทุนยุติธรรม กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

***********************************

 กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

อุษา-ภาพ/ข่าว