กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น ๙๓๔ ราย และพิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๕๙๖ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๒๓๙,๘๓๙บาท ดังนี้

๑. พิจารณาคำขอค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย จำนวน ๘๘๓ ราย พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๕๗๗ ราย เป็นเงิน ๓๑,๕๐๗,๕๘๖.๕๕ บาท

๒. พิจารณาคำขอค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย จำนวน ๕๑ ราย พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๑๙ ราย  เป็นเงิน ๑,๗๓๒,๒๕๓ บาท  

นอกจากนี้ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ได้มีการสรุปผลการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๙ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๓,๖๐๖ บาท

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

จินตนาถ/ภาพ-นฤสรณ์/ข่าว