กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่  นายสมชาย คมกริส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ ๑     ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๖ คน เข้าร่วม   

สำหรับการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียน และบทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นจำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ ณ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดภูเก็ต  

นอกจากนี้ การประชุมฯ ดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และนายสุริยา จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ข้าราชการไทยกับประชาคมอาเซียนและกลไกในบริบทอาเซียนการอภิปรายในหัวข้อ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผู้แทนจาก สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอีกด้วย

****************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗/กสส. - ภาพ/ จินตนาถ-ข่าว