กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ห้องเอบีน่า ฮอลล์    ชั้น ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ภายใต้หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับอำนวยการ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้แก่ ข้าราชการระดับอำนวยการระดับต้นขึ้นไป หรือระดับชำนาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัด ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนด้านการบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และหน่วยงานภาคีความร่วมมือ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ มีระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๒๐ วัน กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่รัฐ ด้านสิทธิมนุษยชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ สร้างสื่อบุคคลในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคี ให้สามารถพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรตัวคูนด้านสิทธิมนุษยชน และนำความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจของตนเองได้ อีกทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรการปฏิบัติงานในรูปแบบเครือข่ายบูรณาการการทำงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนต่อไป        

 

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

มนตรี- ภาพ/ข่าว