กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ ศาลอาญารัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นางสาวรุ่งระวี โสขุมา เลขานุการศาลอาญา พร้อมด้วย นางนงภรณ์ รุ่งเพชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ร่วมเปิดให้บริการหน่วยเคลื่อนที่รับคำขอสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมครั้งแรก ซึ่งหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับคำขอสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมจะเปิดให้บริการแก่ประชาชน ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น.โดยเริ่มตั้งแต่อังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

สืบเนื่องจาก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติให้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม และอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าหารือกับสำนักงานศาลยุติธรรม และได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ศาลอาญาในการเปิดให้บริการหน่วยเคลื่อนที่กองทุนยุติธรรมเพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓

          ทั้งนี้หลักเกณฑ์ของการสนับสนุน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม มี ดังนี้

๑. การประกันการปล่อยตัวชั่วคราว

๒. การจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือการบังคับคดี

๓. การวางค่าธรรมเนียมขั้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง

๔. การดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหา    

ข้อเท็จจริงและหลักฐาน

๕. เงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม

๖. การคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม

๗. เงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาการกระทำโดยมิชอบทางการปกครองหรือการกระทำละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน

๘. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

*******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗