กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารสัมมนา ๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระทรวงยุติธรรม อาทิ สำนักงาน ป.ป.ท. กรมราชทัณฑ์ ฯลฯ รวมทั้งสิ้น ๕๗ คน

สืบเนื่องมาจาก การที่ประเทศไทยในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council - HRC) วาระปี ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ได้แสดงบทบาทอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งเป็นกลไกการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ โดยรัฐจะทบทวนกันเองโดยรัฐ (Peer Review) โดยประเทศไทยได้นำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อคณะทำงาน UPR สมัยที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ นครเจนีวา และภายหลังการเสนอรายงานฯ ไทยได้ให้คำมั่นที่จะพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยได้รับจำนวน ๑๓๔ ข้อ จากทั้งหมด ๑๗๒ ข้อ และเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได้ให้การรับรองแล้ว ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอแนะ ๑๓๔ ข้อที่รัฐบาลไทยให้คำมั่นนั้น ได้แก่ การพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Convention on Civil and Political Rights - ICCPR) จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่

๑) พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน(Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights –op 1)

๒) พิธีสารเลือกรับฉบับที่สอง ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เรื่อง ยกเลิกโทษประหารชีวิต (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights- op 2)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักภาครัฐ มีหน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และรับผิดชอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Convention on Civil and Political Rights - ICCPR) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดให้มีการประชุมดังกล่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย ศรีรัตน์ ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความพร้อมของไทยต่อการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติกา ICCPR ทั้ง ๒ ฉบับ         

 

******************************

 

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

กสส.-ภาพ/อุษา-ข่าว