กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น ๘๖๕ ราย และพิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๕๓๓ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๒,๑๙๒ บาท ดังนี้

๑. พิจารณาคำขอค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย จำนวน ๗๘๔ ราย พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๕๑๙ ราย เป็นเงิน ๒๔,๕๐๖,๐๐๐ บาท

๒. พิจารณาคำขอค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย จำนวน ๘๑ ราย พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๑๔ ราย เป็นเงิน ๓,๔๙๖,๑๙๒ บาท  

นอกจากนี้ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ได้มีการสรุปผลการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ราย แยกเป็นคดีอาญาทั่วไป จำนวน ๗ ราย และคดีเหตุปะทะจากการชุมนุมทางการเมือง (กปปส.) จำนวน ๕ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๕,๐๐๐ บาท

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗/ณัฐวุฒิ-ภาพ/อุษา-ข่าว