กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ นางพัชรา สกุลเรืองศรี เลขานุการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ นางปราณี ศรีสุกใส   ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในงาน ๘๔ ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทยซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่   ได้ร่วมสมบททุนบริจาคปัจจัย เพื่อช่วยเหลือ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๐ บาท  

          ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้มีการประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเสมอ

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

                                         จินตนาถ - ภาพ/ข่าว