กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ให้กับ นางอุดร แสนศิริ อายุ ๖๔ ปี(มารดาผู้เสียชีวิต) เป็นจำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท จากกรณี นายสายันต์ แสนศิริ อายุ ๓๗ ปี (ผู้เสียหาย) ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ในท้องที่สถานีตำรวจ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

นอกจากนี้ในวันเดียวกัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมประชุมกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งศูนย์บริการรับคำร้องขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร และมอบป้ายแจ้งสิทธิ ยื่นคำขอรับเงิน ชดเชย - เยียวยา เหยื่ออาชญากรรมครั้งนี้ด้วย   

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งจากสถิติการยื่นคำขอรับค่าตอบแทนความเสียหายที่ผ่านมามีเพียงร้อยละ ๓๘ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติคดีอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (๑) ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ถูกยิง  ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด (๒) ต้องยื่นคำขอ ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการกระทำความผิด สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม   โทร.๐๘๙๙๖๗ ๓๔๐๓ หรือ สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๗๗

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗/ศูนย์เยียวยา ภาพ /จินตนาถ - ข่าว