กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

17 12 60 00317 12 60 001

                                         17 12 60 00517 12 60 004

     17 12 60 007

      วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรม และคลินิกยุติธรรม พรบ.สชง พรบ.กองทุนยุติธรรม ให้แก่ที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 147 คน                                                                         

       นอกจากนี้จะมีการจัดฝึกอบรมที่ปรึกษารุ่นที่2 ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560