กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

123456

              วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานสายด่วนยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานให้บริการ “สายด่วนยุติธรรม” (Justice Call Center) 24 ชั่วโมง โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม 

            ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานบริการประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน โดยให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ยกระดับการให้บริการสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77 ระดับกรมให้เป็นระดับกระทรวงและใช้ชื่อ “สายด่วนยุติธรรม” (Justice Call Center) เพื่อให้บริการ ข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมแก่ประชาชน และให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนทั่วประเทศสามารถติดต่อมาได้ที่ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

           ทั้งนี้ ในส่วนงานบริการเพื่อประชาชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ให้บริการ อาทิ การให้คำปรึกษากฎหมาย การร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา ตามมาตรา 134/1 การติดตามค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การขอข้อมูลคุ้มครองพยานในคดีอาญา ซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าวสามารถบูรณาการงานบริการประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน สอดคล้องนโยบายของกระทรวงยุติธรรมดังกล่าว

********************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

27 สิงหาคม 2561/พบพร-ภาพ,ข่าว