กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

2

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ โรงเรียนปากเกร็ด
โดยนางสาวดาราณีย์ โกพลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยนายฉัตรชัย พาสพยงภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ โดยนางฐิติมน นาคครุฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) โดยนางสาวสำเนียง กอเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) โดยนายภูวิชัย บรรจง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) โดยมี นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหาร ข้าราชการ คณะครูผู้แทนจากทั้ง ๕ โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน

                สืบเนื่องจาก กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและเคารพกฎหมาย จึงเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยสังคมต่างๆ เพื่อมิให้ตนเองตกเป็นผู้ถูกกระทำหรือเป็นผู้กระทำผิด ดังนั้น เพื่อประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดประสานเชื่อมโยงกันในเชิงบูรณาการ หน่วยงานทั้ง ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม (ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างสังคมเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness) โดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังนี้

                ๑.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและโรงเรียนจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิผู้อื่น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การป้องกันตนเองจากภัยสังคมการสร้างจิตสำนึก ตระหนักในหน้าที่ มีวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน

๒.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและโรงเรียนจะร่วมกันสนับสนุนบุคลากร การอำนวยความสะดวกและข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์

๓.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและโรงเรียนจะร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม ประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความรู้และกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจของทั้ง ๖ หน่วยงานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นต้นไป อนึ่ง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมด้วยความเห็นชอบของทุกฝ่าย โดยการบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ลงนามร่วมกันแนบท้ายและถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ และให้มีผลปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ภายหลังการลงนามเสร็จสิ้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและโรงเรียนที่เข้าร่วมลงนามได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมสรุปแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ เลขานุการกรม เป็นวิทยากรกระบวนการตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรมดังกล่าว

**************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ / อุษา-ภาพ/ข่าว