Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 797

310

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันการทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและ องค์กร Association for the prevention of Torture-APTโดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และMs. Shazeera Zawawi ผู้แทนองค์กรAssociation for the Prevention of Torture (APT) ร่วมลงนาม

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือในการสร้างความตระหนักรู้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้มีส่วนได้เสีย การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการจัดทำคู่มือป้องกันการทรมาน รวมทั้ง การจัดกิจกรรม การฝึกอบรมนำร่อง หรือการสัมมนาเกี่ยวกับคู่มือป้องกันการทรมาน โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี และอาจขยายได้โดยความตกลงของทั้งสองฝ่าย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

9 กรกฎาคม ๒๕๖๑ / พบพร--ภาพ, ข่าว