กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

309.1

309.2

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 และ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากากรกระทรวงยุติธรรม และ H.E. Ms. Donica Pottieเอกอัครราชทูตแคนนาดาประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน “GENDER MATTERS”พร้อมด้วย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสของคนเพศเดียวกัน การจัดทำพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ของประเทศไทย และแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความสำคัญของความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ สถานทูต ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ จำนวนกว่า 150 คน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า “จากการสำรวจสถิติประชากรในประเทศพบว่าประเทศไทย มีโครงสร้างประชากรชาย จำนวนประมาณ 32 ล้านคน และประชากรหญิง จำนวนประมาณ 33 ล้านคน ซึ่งในความเป็นจริงกลุ่มประชากรของประเทศไม่ได้จำกัดแค่ชายและหญิงเท่านั้น แต่ยังประกอบ ไปด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอีกจำนวนมาก แต่ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดทำการสำรวจสถิติประชากรกลุ่มดังกล่าว     จึงทำให้ไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้ ในมิติของการส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทุกคนควรพึงตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาค และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใด กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยที่ผ่านมา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากกหลายทางเพศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการแต่งงาน และการมีชีวิตครอบครัว (Right to marriage and family life)เป็นหนึ่งในประเด็นที่กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับรองไว้ในหลักการสิทธิมนุษยชนสากลหลายฉบับ เช่น กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (
International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ที่ไทยได้เข้าเป็นภาคี และหลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการปรับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ค.ศ. 2006 ทั้งยังสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในส่วนของแผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ ดังนั้น 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงได้มีความริเริ่มในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองสิทธิและความสัมพันธ์ของคู่รักเพศเดียวกัน ตามกฎหมายและเป็นจุดเริ่มต้นในการรับรองสิทธิต่างๆ ที่บุคคลสองคนในฐานะคู่ชีวิตพึงได้รับตามกฎหมาย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหลายประเทศที่ได้รับรองกฎหมายในทำนองเดียวกัน กิจกรรมในวันนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รับฟังพัฒนาการของประเทศต่างๆ จากหลากหลายภูมิภาค และร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ของประเทศไทย ในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

9 กรกฎาคม ๒๕๖๑ / พบพร-ภาพ,ข่าว