Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 931

33

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ อาคาร ๑๘ ชั้น ๑ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ และแจ้งสิทธิแก่ญาติของผู้เสียหาย กรณีคุณสมชาย พนักงานรักษาความปลอดภัยของ กระทรวงสาธารณสุข ถูก “หมอยอร์น” ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ขับรถชนจนเป็นเหตุ ให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความห่วงใยถึงสิทธิของคุณสมชาย   ซึ่งเป็นผู้เสียหาย  วันนี้จึงได้เข้าเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลเรื่องการเยียวยา รวมทั้งแจ้งสิทธิต่างๆ แก่ญาติผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม อาทิ การช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙) การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย รวมทั้งสิทธิอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการประสานส่งต่อช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่ครอบครัว เนื่องจากผู้เสียหายเป็นหัวหน้าครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมต่อไป                

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐/พิชญ-ภาพ/ พบพร-ข่าว