กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

   312

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  เขตบางคอแหลม นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จากกรณีเหล็กกั้นการจราจรบนสะพานกรุงเทพ ถูกลม กระโชกแรงสะบัดตีใส่รถแท็กซี่ เป็นเหตุให้นาย พรหมมา ขันขวา อายุ ๖๗ ปี คนขับแท็กซี่ได้รับ  บาดเจ็บสาหัส ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ทำการแจ้งสิทธิ แก่นางกัลยา แต้มเกิด ภรรยาของผู้เสียหาย พร้อมแนะนำแนวทางการขอรับความช่วยเหลือ จากหน่วยงานภาครัฐ การขึ้นทะเบียนคนพิการ และการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ซึ่งขณะนี้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ตาซ้ายและต้องควักตาทิ้งและยังไม่ได้สติ โดยเจ้าหน้าที่กรมได้พูดคุย  พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เสียหายและภรรยาของผู้เสียหาย รวมถึง จะจัดนักพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ มิถุนายน ๒๕๖๐/กรกนก-ภาพ/อุษา-ข่าว