กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

298

 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จากกรณีเหตุระเบิดบริเวณห้องจ่ายยานายทหารสัญญาบัตร ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ช่วงเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ทำให้มีผู้ป่วยที่นั่งรอรับยาได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๒๑ ราย โดยผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่รอรับจ่ายยาอยู่บริเวณหน้าห้อง ทั้งนี้ ในส่วนของผู้บาดเจ็บ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ทำการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายบางส่วน พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย

 

นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  และขอแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บ ขอให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการเยียวยาดูแลรักษาพยาบาลให้หายกลับสู่ปกติโดยเร็ว ขอให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลทุกฝ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ และดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ รวมถึงขอประณามการกระทำดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำต่อสถานพยาบาล อันเป็นพื้นที่สันติภาพ สงวนไว้ใช้รักษาผู้เจ็บป่วย ถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ละเมิดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง ขอสนับสนุนให้หน่วยงาน  ดำเนินการหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว

 

 

 

******************************

 

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

๗ มิถุนายน ๒๕60 /พบพร-ภาพ,ข่าว