กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการให้ความช่วยเหลือเยียวยา จากกรณีที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลว่าช่วงเกิดเหตุหน่วยงานภาครัฐแจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ ทั้งการจ่ายเงิน การเยียวยา และค่ารักษาพยาบาล แต่จนบัดนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและยังได้รับหนังสือแจ้งจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในเชิงบอกปัด

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอชี้แจงว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดราชประสงค์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่แจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ณ โรงพยาบาลต่างๆ และสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต จำนวน  ๒๐ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓ ล้านบาท  กรณีผู้บาดเจ็บ จำนวน ๙๔ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๓๕,๖๐๖.๕๐ บาท

 

สำหรับกรณีข้อร้องเรียนดังกล่าว ตรวจสอบแล้ว เป็นรายนางสาวกิ่งกาญจน์ สูงใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและรับคำขอเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ จากใบรับรองแพทย์พบว่าผู้ร้องได้รับบาดเจ็บแก้วหนูขวาทะลุ บาดแผลฉีกขาดที่อกขวา สะโพกขวามีเศษโลหะฝัง บาดแผลฉีกขาดใต้เข่าขวา กล้ามเนื้อเอ็นฉีกขาดบริเวณหัวเข่าและหน้าแข้ง ซึ่งแพทย์มีความเห็นควรหยุดพักรักษาตัว จำนวน ๓ เดือน ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จัดทำและสรุปสำนวนเสนอคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๑๕๙ บาท ประกอบด้วย

 

                    - ค่ารักษาพยาบาล  จำนวน ๘,๑๕๙ บาท

 

                    - ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

 

                    - ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ๑๘,๐๐๐ บาท

 

                    - ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ๓๐,๐๐๐ บาท 

 

และเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ร้องกับพวกรวม ๗ คน ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษให้กับผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดดังกล่าว เช่น ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ร้องได้เสนอแนวทางอีกว่า รัฐบาลอาจเทียบเคียงอัตราการช่วยเหลือจากกรณีเหตุลักษณะพิเศษอื่นที่รัฐบาลเคยให้การช่วยเหลือแล้ว เช่น เหตุพื้นที่ภาคใต้ การเยียวยาช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ได้รับในอัตราที่สูงกว่า เป็นต้น สำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งคำร้องดังกล่าวมายังกระทรวงยุติธรรม โดยกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดำเนินการ

 

ต่อมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นำเรื่องของผู้ร้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ พิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้ร้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาโดยคำนึงถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงของการกระทำความผิด สภาพความเสียหายที่ได้รับ และเอกสารหลักฐานในขณะนั้นเป็นจำนวนเงินสูงสุดตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ แล้ว และจากการตรวจสอบผู้ร้องไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าคดีถึงที่สุด จึงไม่อาจกำหนดค่าตอบแทนความเสียหายรวมถึงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ร้องตามพระราชบัญญัติฯนี้ได้  กรมฯ จึงได้ดำเนินการประสานส่งต่อไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการช่วยเหลือผู้ร้องในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามหนังสือที่ ยธ ๐๔๐๖/๙๘๐๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ กรมฯ ได้ประสานไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้ว ตามหนังสือที่ ยธ ๐๔๐๖/๘๘๙๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะได้ประสานผู้ร้องเพื่อเข้าพบและติดตามอาการหลงเหลือจากเหตุระเบิด เพื่อประเมินแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งผู้ร้องสะดวกให้เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าพบในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ สถานที่ทำงานของผู้ร้องต่อไป

 

*****************************

 

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ