Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 822

112-1

            เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณห้องโถงหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางจันทร์ชม จินตยานนท์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

112-2

 

            จากนั้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๑๐๐ ปี พระพรหมมังคลาจารย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ซึ่งจัดโดยกระทรวงยุติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้รับเกียรติจาก พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ฯ แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

            ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) และร่วมแจกอาหารแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ /อุษา/พบพร-ภาพ/ข่าว