กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 28

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : มุมมองของประเทศไทยและออสเตรเลีย” ซึ่งจัดโดย กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงพัฒนาการและประสบการณ์ของออสเตรเลีย ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินงานของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการอภิปรายในหัวข้อ "บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย" โดย Professor Gillian Triggs ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลีย และ การสัมมนาในหัวข้อ "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" โดย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ /พบพร ภาพ-ข่าว