กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

265

       วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณส่วนราชการที่จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส โดยมี นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำโดย นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณส่วนราชการที่จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส รวมถึงเป็นโอกาสอันดีในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการดำเนินชีวิตตามประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการ และเครือข่ายกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๙ หน่วยงาน เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ /พบพร ภาพ-ข่าว