Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 824

258

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดประชุมสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และมี นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำโดย นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมผู้บริหาร และคณะ ได้เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม ระดับชมเชย ในครั้งนี้ด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ / พบพร-ภาพ,ข่าว

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559) เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดประชุมสัมมนาวิชาการและ      งานมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน    ในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2559 และมี นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำโดย นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ            และเสรีภาพ พร้อมผู้บริหาร และคณะ ได้เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัล        การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ           แบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม ระดับชมเชย ในครั้งนี้ด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

16 กันยายน ๒๕๕๙ / พบพร-ภาพ,ข่าว