กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

250

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้การดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ PMQA หมวด ๓ ว่าด้วยการให้ความสำคัญกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี ๒๕๕๙

. การสร้างการรับรู้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักรักษาสิทธิของตัวเอง เคารพสิทธิผู้อื่น เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ และเสรีภาพ

-  จัดทำเกมการ์ดเพื่อให้ความรู้ เรื่องหลักสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา

-  ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายของเจ้าหน้าที่รัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓๔ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓,๔๐๐ คน

. การคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ(สถิติ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

- รับเรื่องราวร้องทุกข์จำนวน ๑,๘๒๒ ราย

-  ให้คำปรึกษาแนะนำ และความช่วยเหลือทางกฏหมาย ๒๖,๖๒๑ ราย

-  สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๑๑๑๑  กด ๗๗ จำนวน ๑๙,๐๔๓ ราย

-  การคุ้มครองในฐานะพยาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีพยานเข้าสู่โปรแกรมมาแล้ว ๒๘๖ ราย เป็นพยานคดีค้ามนุษย์ ๑๕๒ ราย โดยพยานทั้งหมดปลอดภัย ๑๐๐%

-  กรมได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการคุ้มครองพยานในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทราบภารกิจและสมัครใจเข้าเป็นพยานกรณีมีความไม่ปลอดภัยและการฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านการคุ้มครองพยานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓๑ ศูนย์

   ๓. คุ้มครองผู้ถูกละเมิดให้กับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา โดยให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางการเงิน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยในปี ๒๕๕๙ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขอรับงบกลางเพิ่มเติมอีก ๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา  โดยระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๕๙ มีการช่วยเหลือและจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วทั้งสิ้น ๑๐,๔๓๙ ราย ดังนี้

          * ผู้เสียหาย จำนวน ๑๐,๓๖๔ ราย          จำนวนเงิน       ๔๗๘,๕๒๙,๖๕๙.๒๒ บาท และ

          * จำเลย จำนวน ๗๕ ราย                     จำนวนเงิน      ๑๔,๖๘๓,๖๕๖.๕๔ บาท

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,,๒๑๓,๓๑๕.๗๖ บาท และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายทั้งหมดให้เสร็จสิ้น ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ๒๕๕๙

          นอกจากนี้กรมฯ ได้ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้ ในพื้นที่ ๗ จังหวัดทางภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้เสียชีวิต ๔ ราย และบาดเจ็บ ๓๗ ราย และได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวกว่า ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

   ๔. การส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โดยในปี ๒๕๕๙ ได้มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทั้งหมด ๔รุ่น จำนวน ๑๘๘คน โดยใช้หลักสูตรไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนและยกระดับมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน จำนวน ๓๕๕แห่ง และสามารถจัดการความขัดแย้งได้สำเร็จ จำนวน ๓๓๑ เรื่อง

นอกจากนี้ มีการบูรณาการระบบงานช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ์ครบวงจร ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๓๕ ฉบับ

   ๕. สร้างมาตรฐานหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ โดยทุกปีเราจะพัฒนากฎหมาย ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อยกระดับให้ทัดเทียมกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยในปีพ.. ๒๕๕๙ กรมได้มีดำเนินการ ดังนี้ 

- จัดทำ application มือถือ RLPD Service เพื่อติดตามข้อมูลงานด้านบริการ

-  เสนอ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

-  เสนอแก้กฏหมายพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  มากยิ่งขึ้น

-  ขยายช่องทางการยื่นเรื่องได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ

-  การประเมินสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดทำข้อเสนอทางนโยบายทุกสัปดาห์

-  ส่งเสริมการจัดทำและเผยแพร่แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในพื้นที่ ๙ ภาค ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัดและ                กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจำนวน ๗๔๕ คน

-  ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีการนำร่อง ๕กระทรวง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ

-  จัดประชุมว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการคุ้มครองพยานข้ามพรมแดนโดยมีผู้แทนสมาชิกจากประเทศอาเซียน ๙ ประเทศเข้าร่วม

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอและแก้ไขกฎหมายอื่นๆที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานอีกหลายฉบับ เช่น ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย, ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทในชุมชน และร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ / พบพร-ภาพ,วรวุฒิ-ข่าว