กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

241

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการแถลงข่าว “ประณามคนร้าย”กรณีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง พร้อมด้วย นายสมชาย คมกริส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ                   

ตามที่ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายมีเด็กนักเรียนหญิงชั้นอนุบาล ผู้ปกครอง ประชาชน เสียชีวิต ๓ ราย และมีผู้บาดเจ็บ ๖ ราย เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ๔ ราย ประชาชน ๒ ราย ช่วงเวลาดังกล่าว พ่อ แม่ และผู้ปกครองกำลังเดินทางส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดรถไฟสถานีย่อยนิคมโคกโพธิ์และลอบวางระเบิดตามที่ต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และกรณีอื่นๆ เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ภาคใต้ จนทำให้มีพลเมืองที่เป็นผู้บริสุทธิ์ เด็ก และเยาวชนต้องเสียชีวิต

ประเทศไทยเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) หรือ ICCPR เราจึงให้ความเคารพแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวง โดยที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กำเนิด สิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย บุคคลจะต้องไม่ถูกทำให้เสียชีวิตโดยอำเภอใจ อีกทั้งเด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นตามสถานะของผู้เยาว์จากครอบครัวของตน สังคม และรัฐบาล โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพันธุ์ หรือ สังคม ทรัพย์สิน หรือชาติกำเนิด

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงขอประณามการกระทำดังกล่าวต่อผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และเรียกร้องให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศร่วมกันออกมาประณามการกระทำดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง ละเมิดต่อสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงในการดำรงชีวิตของบุคคล ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแรงและขอให้ยุติการกระทำต่อผู้บริสุทธิ์  และเด็กหรือเยาวชนมิให้เกิดขึ้นอีก

สำหรับการเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนั้น ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำลังดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือตามอาการเบื้องต้น รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลอื่นทาง ศอ.บต. จะได้พิจารณาต่อไป

**************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ กันยายน ๒๕๕๙/กชอ.ภาพ/กสส.-ข่าว